GRILTEX

Baza wiedzy

Drenaż geosyntetykami

1. ZASTOSOWANIA GEOSYNTETYKÓW DO DRENAŻU I WARSTW FILTRACYJNYCH
Głównymi funkcjami geotekstyliów i wyrobów pokrewnych, stosowanych w systemach drenażowych są: filtrowanie, rozdzielanie i drenaż.
W systemach drenarskich geotekstylia pełnią rolę filtru. W zastosowaniach geotechnicznych filtr geotekstylny pełni dwie zasadnicze funkcje: pozwala przeniknąć wodzie i zatrzymuje (powstrzymuje) grunt, nie cząstki gruntu. Filtr powinien umoliwiać przenikanie drobnych cząstek niesionych przez wodę. Gdyby drobne czstki nie mogły przedostać się przez filtr, nastąpiłaby jego kolmatacja.

Przy projektowaniu filtrów pod uwagę brane są dwa kryteria: przepuszczalność i zdolność zatrzymywania. Te dwa kryteria są przeciwstawne, ale nie sprzeczne. Materiał geotekstylny powinien mieć charakterystyczny wymiar porów wystarczająco mały, aby zatrzymać grunt i wystarczająco duży, aby umożliwić swobodny przepływ wody, a także przejście przez filtr najdrobniejszym cząstkom gruntu niesionym przez
wodę.

  1.1. Odwodnienia
  W odwodnieniu geotekstylia są używane jako „filtr” pomiędzy zalegającym gruntem a materiałem odprowadzajcym wodę. Niektóre geosyntetyki (np. geokompozyty drenażowe) pełnią funkcje drenażowe. Wrśód zastosowań można wyróżnić m.in:
  · drenaż poziomy (w inynierii komunikacyjnej czsto nazywany podłużnym), w którym geotekstylia otaczają łatwoprzepuszczalną zasypkę ziarnistą wypełniajc wykopany rów,
  · drenaż powierzchniowy (warstwowy)
  · dren żebrowy, układ złożony z filtru geotekstylnego i rdzenia (siatkowego, folii z wytłoczeniami itp.), przewodzącego wodę.

  1.2. Materiały geotekstylne uywane w systemach drenażowych jako filtry
  Jednym z pierwszych czynników do oceny materiału geotekstylnego jako filtru jest struktura materiału, szczególnie jej wpływ na wielkość i rozkład porów w materiale.
  Pod tym względem geotekstylia można podzielić na trzy kategorie:
  – włókniny cienkie (ang. thin non-woven),
  – włókniny grube (ang. thick non-woven),
  – tkaniny (ang. woven).
  Włókniny cienkie są materiałami o grubości mniejszej od 1 mm. Są one zwykle zbudowane z cienkiej ciągłej przędzy, która jest początkowo układana, tworząc luźną sieć. Następnie sieć ta jest albo zgniatana walcami na gorco, co powoduje zgrzewanie się przędzy w miejscach kontaktu, albo jest przeszywana przez zespół haczykowatych igieł. Igłowanie powoduje mechaniczne spltanie włókien, nadajce im rodzaj zespolenia. W wyniku losowego rozmieszczenia punktów styku otwory porów mają bardziej zróżnicowane rozmiary, niż w przypadku tkaniny.

  Włókniny grube są to zwykle filce, złożone z ciętych włókien. Są one początkowo układane jako luźne runo, a nastpnie igłowane. Często wyrób jest wykańczany na walcach w celu nadania mu stosunkowo gładkiej powierzchni. Dzięki swojej grubości geowłókniny te mogą być traktowane jako filtry trójwymiarowe. Podobnie jak w przypadku geowłóknin cienkich, wymiary ich porów mogą się zmieniać w szerokim zakresie.
  Geotekstylia tkane zawierają dwa składniki: osnowę biegncą wzdłużi wątek biegnący w poprzek materiału. Materiały tkane typowymi technikami maj strukturę ortogonalną, ze stosunkowo regularnymi otworami, rozłożonymi równomiernie na powierzchni materiału. Składniki materiału to zwykle płaskie tasiemki, przędza z tasiemek lub przędza cigła o przekroju okrgłym.

  1.3. Mechanizm działania filtru geotekstylnego
  Kryteria filtrów geotekstylnych zależą od warunków przepływu. W typowych zastosowaniach do drenażu mamy do czynienia z ustalonym jednokierunkowym przepływem laminarnym.
  Podczas przepływu wody przez układ grunt-materiał geotekstylny grubsze ziarna gruntu wytwarzają sklepienia ponad otworami materiału geotekstylnego. Pozwala to, by drobniejsze cząstki przylegające do materiału przepłynęły przez pory materiału geotekstylnego i zostały wypłukane przez płyncą wodę. Jeżeli nie wystpuje sufozja gruntu, tj. migracja bardzo drobnych cząstek gruntu przez pory szkieletu gruntowego, układ stabilizuje się bardzo szybko i nie ma zmian struktury gruntu oddalonego od filtru. Nad powierzchni materiału geotekstylnego tworzy się tzw. filtr odwrotny.
  Często można zaobserwować redukcję prdkości przepływu podczas pocztkowego powstawania sieci sklepień. Jest to spowodowane blokowaniem porów materiału geotekstylnego przez większe ziarna gruntu. Blokowanie nie oznacza zatkania, lecz jedynie częciowe zakrycie otworów.
  Zarówno tkaniny, jak i włókniny wykazują pewien spadek przepuszczalności poprzecznej systemu, aż do wytworzenia się stanu stabilnego. Warunki stanu stabilnego zostaną osiągnite tylko wtedy, gdy geotekstylia są prawidłowo zaprojektowane, tzn. odpowiednio do układu. Powinny być dobrane tak, aby przepływ hydrauliczny był ustalony, co umożliwi powstanie sieci sklepień oraz, jeśli to możliwe, strefy filtru w gruncie.

сертификаты:

призы:

Геосинтетики - производство и продажа. Геотекстиль, геомембрана, Typar, изоляционная пленка, геокомпозит, профилированная геомембрана, дренажная геомембрана, техническая пленка ПЭ, пленка ПВХ
Menu Title
© Griltex Polska Sp. z o.o.